Дешифратори


deshifrator

Цифрови устройства, които служат за преобразуване на двоични числа в десетични се наричат дешифратори или декодери. Входовете на дешифратора са предназначени за подаване на двоични числа, изходите му се номерират последователно с десетични числа. Когато на входовете се подаде двоично число, появява се сигнал на този изход, номерът на който съответства на входното число. Например, ако на входа се подава числото 0011, то сигналът ще се появи на третия изход. Символът DC е образуван от английската дума Decoder. От лявата страна се намират теглови коефициенти на двоичния код, а отдясно – изходи, прономеровани десетични числа, които съответстват на отделните комбинации на входните двоични числа. На всеки от изходите се получава сигнал с високо ниво (лог. 1) само при строго определена комбинация на входа. Дешифраторът може да има и парафазни входове, за подаване не само на входната комбинация, но и на нейната инверсия. Ако трябва да се построи дешифратор с 16 изхода за дешифриране на всички възможни комбинации на 4 разряден двоичен код 8-4-2-1, той се изгражда от два дешифратора.


x3 = 23 x2 = 22 x1 = 21 x0 = 20 Y номер в десетичната система
0 0 0 0 Y0 0
0 0 0 1 Y1 1
0 0 1 0 Y2 2
0 0 1 1 Y3 3
0 1 0 0 Y4 4
0 1 0 1 Y5 5
0 1 1 0 Y6 6
0 1 1 1 Y7 7
1 0 0 0 Y8 8
1 0 0 1 Y9 9