Характеристики на логическите елементи


Параметри свързани с входа на логическия елемент

Параметри свързани с напрежението

 • максимално входно напрежение
 • минимално входно напрежение
 • максимално ниво на логическата нула на входа
 • максимално ниво на логическата единица на входа
 • минимално ниво на логическата единица на входа

Параметри свързани с големината на тока

 • ток на логическата единица на входа
 • максимален ток на логическата единица на входа

Параметри свързани с изхода на логическия елемент

 • UOL - максимално напрежение на логическата нула
 • UOH - минимално напрежение на логическата единица
 • IOL - минимален ток на логическата нула
 • IOH - максимален ток на логическата единица

Консумирана мощност

Mощноста, която се консумира при работа на логическия елемент.

P =   P0 + P1
2

Предавателна характеристика

Показва зависимостта между входното и изходното напрежение на изходите на логическите елементи.

predavatelna harakteristika

Коефициент на натовареност

Определя броя на входовете на, който могат да се включат едновременно към изхода на една схема, при което напрежението на изхода на схемата остава в границите на логическите нива.