Логически елемент И


i

Логиески елемент, на изхода на който сигналът е равен на логическа единица само тогава ,когато на всичките му входове има подадена логическа едница, се нарича логически елемент И (And). Използва се за извършване на логическата операция умножение (конюнкция).

Няматe инсталиран Flash Player

Get Adobe Flash player

X1 X2 Y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Логически елемент И-НЕ


i ne

Логически елемент, на изхода на който сигналът е равен на логиеска нула, само тогава, когато на всичките му входове има подадена логиеска единица, се нарича логиески елемент И-НЕ(NAND). Това може да се получи, когато към изхода на логиеския елемент И се свърже инвернор.

Няматe инсталиран Flash Player

Get Adobe Flash player

X1 X2 Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0