Кодови преобразуватели


kodov preobrazuvatel

За осигуряване на съвместната работа на устройствата за въвеждане,обработката и извеждане на информацията са необходиме схеми, който преобразуват единцифров код в друг.Кодовите преобразуватеи са комбинационни логически схеми,на входовете на които се подават кодовите комбинаций на един код,а на изходите им се получаватсъответните комбинации на друг код.

Разнообразието на кодовите преобразуватели се определят от големия брой кодове,които могът да се получат и използват.Най-голямо приложение намират следните групи кодови преобразуватели,оформени по двойки:

1.Преобразуватели на десетичен в двуично-десетичен код и обратно.Това са разгледаните схеми на непълните шифратори и дешифратори.

2.Преобразуватели на двоичен в двоично-десетичен код и обратно

3.Преобразуватели от един двоично-десетичен код в друг двоично-десетичен код и обратно.

4.Преобразуватели на двоично-десетичен в седем сегментен код и обратно.Дешифраторите се оправлението на седемсегментни индикатори

са също частен случай на кодови преобразуватели.