Понятия използвани в сайта


 • Електричен ток - насочено движение на електрически заредени частици и импулсно предаване на енергия

 • Електрическо поле - измененото енергиино състояние на пространството около наелектризирано тяло

 • Постоянният ток - електрически ток, който не се изменя във времето по големина и посока.

 • Променлив ток - променя големината и посоката си периодично ;

 • Електрическото напрежение - физична величина, характеризираща изменението на потенциалната енергия на единица електрически заряд. Електрическото напрежение предизвиква протичането на електрически ток.

 • Големина на тока - количеството заряд, което преминава за единица време през разглежданата повърхност

 • Диелектрична проницаемост - способноста на дадена среда да разпространява в себе си електричното поле

 • Капацитет - способноста на проводник да съхранява електричество с цел повишаване потенциала на полето

 • Електрическа верига - съвкупност на елементи свързани, с цел протичане на електричен ток

 • Токоизточник - устройство поддържащо на изводите си потенциална разлика

 • Пад на напрежението - потенциалната разлика в крайщата на консуматора

 • Съпротивление - препятствието, което оказва проводника на протичащия електричен ток

 • Работа - произведението на тока и напрежението

 • Мощност - работа за единица време