Регистри

Регистрите са последователни схеми, предназначени да запомнят N- РАЗРЕДЕН цифров код и да осъщетвяват над него непосредствени преобразувания. Те са съвкупнос от тригери и КЛС, осигуряващи тяхното управление, и се характеризират със следните структурни особености:

  • логическите схеми за всички тригери на регистъра са еднакви; изключение в някои случаи правят тези на двата крайни тригера
  • състоянието на всеки тигер Q, зависи от стойността на входната променлива X, или от състоянията на двата съседни тригера Qi+1 и Qi-1
  • наред с водната променлива X, в някои случаи съществуват допълнителни входни променливи, наречени управляващи, които управляват всички тригери на регистъра

Основните функции на регистъра са да въвежда, съхранява и извежда цифрова информация. При тези операции тя може да бъде подложена на допълнителна обработка, например преобразуване от паралелна в последователна форма и обратно, преобразуване от прав в обратен код и обратно, изпълнение на някои лоически операции, като сума по модул 2, логическо умножение и логическо събиране.

Според начина на въвеждане и извеждане на информацията пегистрите се разделят на паралелни, последователни и паралелно последователни. Последните два вида се наричат преместващи, тъй като при тях информацията може да се премества в стурктурата на регистъра.

Според типа на съставящите ги тригери регистрите се разделят на статични и динамични. При статичните в режим на съхранение на информацията всеки раздел на двоичната кодова комбинаця се съхранява в съответния разред ( тригер ) на регистъра. При динамичните всеки разред на двоичната кодова комбинация заема процесът е непрекъснат ( изходът е свързан с входа ).

В зависимост от броя на шините, по който кпито се въвежда ( извежда ) информацията в отделните разреди, регистрите са еднофазни и парафазни. При еднофазните въвеждането (извеждането ) на информацията във всеки разред става по една шина, а при парафазните - по две. В зависимост от типа на логическата структура на съставящите ги тригери регистрите могат да бъдат еднотактни и двутактни.

Паралелни регистри

При паралелния регистър всички разреди на двоичната кодова комбинация се въвеждат ( извеждат) едновременно. Той има входове и изходи за всеки разред и обикновено няма междуразредни връзки.

Няматe инсталиран Flash Player

Get Adobe Flash player

Преместващи регистри

Регистри, който преместват кодовата комбинация, съхранена в тях спрямо основното й положение, се наричат преместващи. Преместването на n празреда се изпълнява на n такта, като може да се осъществява наляво (ляво преместващи ) , надясно ( дясно преместващи) и в двете посоки, но не едновременно (реверсивни регистри). Между разредите на премстващите регистри информацията може да се предава в еднофазен или парафазен код. Вече се спомена, че според начина на въвеждане ( из веждане) на информацията преместващите регистри могат да бъдат от последователен и от паралелно- последователе тип.

Няматe инсталиран Flash Player

Get Adobe Flash player

На гирурата е показана структурната схема на еднотактен преместващ регистър с парафазно предаване на информацията, който премества данните надясно, има последователен вход и изход и възможност за паралелно извеждане на кодовата комбинация. При всеки импулс (ПД) (Преместване надясно) по шината, управляваща преместването, съхраняваната информация се премества с един разред надясно. За правилно действие на схемата е необходимо да се осигури закъснение t на сигнала, постъпващна входовете на тригерите. Това закъснение се осигурява от закуснителни линии (ЗЛ) , свързани към входовете, или от вътрешни закъснения, реализирането трябва да е по-голямо от продължителността на управляващите импулси. Преобръщането на тригерите става от закъснелия импулс, след като управляващият импулс ПД е преминал и схемите И са запушени. За нормална работа на регистъра е необходимо да се вземе под внимание и времето за установяване на тригери. Периодът на повторение на управляващите импулси ( То) трябва да бъде по-голям от времето на закъснение и времето на преходните процеси Tпр възникващи при превключване на тригерите. Премстващ регистър може да се построи и без закъснителни линии, но е необхоидимо да се използува спомагателн регистър за междинно запомняне на премстваната информация.