Шифратори

shifrator

Спомнете си, колко различни видове кодове се използват в цифровите устройства: Двоичен, двоично-десетичен, код на седемсегментен индикатор, 16 разряден код, позиционен(унитарен) код и др.Всички те са необходими: в двоичния код най-лесно могат да се извършат изчисления, двоично-десетичният и седемсегментният служат за визуално представяне на данните, позиционният код е необходим за включване на отделните обекти или за предаване на данните към тях.Всички тези видове кодове трябва да бъдат преобразувани един в друг.За тази цел изплзват шифратори(кодери), дешифратори(декодери) и кодови преобразуватели.

Шифраторите преобразуват позиционният код в двоичен. Нека да разгледаме пример, как се съставя таблица на това преобразуване, като вземем осем позиции от позиционния код.

Позиционен код Двойчен код
7 6 5 4 3 2 1 0 22 21 20
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ако погледнем внимателно редовете в таблицата, ще видим, че "1" в младшия разряд (2^0) се появява когато в позиционния код "1" се появява във втори, четвърти, шести и осми разряд.Следователно тези разряди трябва да се обеденят в един елемент ИЛИ.По същия начин се получават и по-старшите разряди: за 2^1 елементът ИЛИ обединява трети, четвърти, седми и осми разряди, за 2^2 елементът ИЛИ обединява пети, шести, седми и осми разряди.