Суматори


sumator

Суматорите са цифрови блокове в които се изпълнява операцията събиране на две двоични числа. По начина на извършване на операцията суматорите се разделят на :

Разнообразието на кодовите преобразуватели се определят от големия брой кодове,които могът да се получат и използват.Най-голямо приложение намират следните групи кодови преобразуватели,оформени по двойки:

  • едноразредни
  • многоразредни

При едноразредните суматори се субират едноименните разреди на числата. Действието им се основава на правилата за едноразредно двоично събиране : 0+0=0 ; 0+1=1 ; 1+0=1 ; 1+1=10. В последния случай двоичната сума е 0 и се получава 1, която се предава към следващите по старши разреди и се нарича междуразреден двоичен пренос (P). Когато при формирането на двоичната сума за i-я разред Si участва и преносът от по младшият разред Pi-1, суматорът се нарича пълен. В противен случай се нарича непълен, частичен или полусуматор.


В зависимост от формата на събираните числа суматорите могат да бъдат последователни и паралелни. Първите събират последователно едноименните разреди и извеждат сумата на числата в последователна форма. Вторите събират едноименните разреди паралелно, като в зависимост от начина на обработване на преносите могат да бъдат с последователен, текущ паралелен или групов пренос. Според типа на съставните им електронни цифрови елементи суматорите се делят на комбинационни и натрупващи. Комбинационните не съдържат елементи с памет.

A B Y C
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1